close

Kunskap precis när du behöver den

Utbildningsportalen

Som kund eller partner till oss vill vi att du ska ha det riktigt bra, känna dig extra trygg och inte behöva lägga timmar på att googla efter svar på dina frågor om underhåll och skötsel. Och kanske ändå inte få svar. Vår devis en ny nivå av välbefinnande handlar inte bara om njutningen i badet, utan också om den sköna känslan att veta att man tar hand om sitt bad, sitt vatten och miljön på rätt sätt. Våra uppskattade kemkurser har blivit digitala Varför då kanske du undrar? Jo, bara för att vi vill underlätta ditt spabadsliv. Nu kan du själv helt bestämma tidpunkten när du vill gå kursen. Dessutom finns all kunskap samlad på ett ställe. Alltid tillgänglig. I mobilen, paddan eller datorn.

Till utbildningsportalen

Dataskydds policy

Inledning

Denna integritetspolicy syftar till att du som konsument ska få information om hur Relax & Spabad Växjö AB (”Bolaget”) hanterar dina personuppgifter, och att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från konsumenter som köper produkter via vår webbsida.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

Relax & Spabad Växjö AB, 559063-9844

Arabygatan 80

352 46  VÄXJÖ

0470-62470

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud/VD på info@relaxospabad.se

För närmare information om betalsystemleverantörens behandling av dina personuppgifter, vänligen se aktuell betalsystemleverantörs allmänna villkor och integritetspolicy här https://www.klarna.com/se/dataskydd/ 

Vänligen notera att Bolaget inte har någon tillgång till de kontouppgifter och övriga eventuella relaterade uppgifter som du lämnar i samband med din betalning på webbsidan. Betalningen administreras och behandlas av den leverantör som tillhandahåller betalsystemlösningen, som också är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina uppgifter som du lämnar i samband med betalning.

TYPER AV PERSONUPPGIFTER som behandlas

Kundadministration

Bolaget samlar in och behandlar ditt namn, adress, telefonnummer och mejladress. Detta gör vi genom webbplatser, sociala medier, appar, kontakt per telefon och fysiskt träffa er.. Vi behöver behandla dessa uppgifter för att kunna fullgöra köpet, leverera varan till dig och för att i övrigt administrera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandling är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Bolaget sparar även din köphistorik, dvs. information om vilka produkter du köpt, antal, datum och pris, samt eventuell korrespondens och dokumentation avseende de produkter som du har köpt. Bolaget sparar sådan dokumentation för att kunna ge dig kvalificerad service efter köpet, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen. Bolaget sparar enhetsinformation  - t.ex. IP adress, språkinställningar, teknisk data om enheten som du använder, geografisk information, Operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Direktmarknadsföring

Bolaget behandlar även din mejladress för ev marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att Bolaget via mejl kan skicka nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster som ingår i Bolagets sortiment, i upp till 38 månader efter ditt senaste köp. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Bolaget på info@relaxospabad.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl. Marknadsföringen sker med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund, där Bolagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter mot befintliga kunder men även som vi tror är av särskilt intresse för dig, baserat på vad du tidigare har köpt från Bolaget.

För det fall att du önskar ta del av sådana erbjudanden ber vid dig att godkänna det samtyckesformulär som finns för detta ändamål på vår webbsida. Om du har lämnat ditt samtycke för detta specifika ändamål kommer Bolaget att spara din köphistorik och mejladress för att skicka riktade marknadsföringserbjudanden till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke via vår webbsida eller genom att kontakta Bolaget på info@relaxospabad.se Återkallandet påverkar dock inte lagligheten av Bolagets behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till systemleverantör samt speditionsfirmor. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att leverera en beställd vara till dig. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. 

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten. 

Överföring av personuppgifter utanför EU/ESS?

Företaget samarbetar endast med andra företag som behandlar personuppgifter inom EU/ESS eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.  

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina kontaktuppgifter och köphistorik behandlas så länge de behövs för att Bolaget ska kunna administrera köpet och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen. Då vi säljer sällanköpsvaror med förväntad livslängd om upp till 20-25 år behövs viss data sparas för att kunna ge er full service.

Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och marknadsföringsmejl, kommer vi att spara din mejladress för marknadsföring av liknande produkter i upp till 38 månader efter ditt senaste köp.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Bolaget skickar riktad/profilerad marknadsföring till dig, kommer vi att spara uppgifter om köphistorik för detta ändamål under den tid som anges i samtycket.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Du har rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.  

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller ej fullständig information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar vissa personuppgifter, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som personuppgifterna är insamlade för.

Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i de fall du bestridit att uppgifterna är korrekta.

Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info@poolkungen.se

Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via hemsidan. www.relaxospabad.se